Участвай

За роля във фотокомиксите ни може да се запише всеки над 16 г.

Обърни внимание, че:
– Актьорски опит не е задължителен.
– Не се заплаща хонорар.

Попълни полетата по-долу:
– Остави ни кратко съобщение с твой имейл или телефонен номер за контакт.
– Отбележи, че си съгласен с Политиката за защита на личните данни.
– Сложи линк към снимки, на които се виждаш ясно (снимките ти ни трябват, единствено за да добием представа за каква роля би бил(а) подходящ(а) и няма да бъдат използвани за нищо друго).

Натисни бутона ИЗПРАТИ.

И когато имаме роля като за теб, ще те потърсим.

  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Дата на актуализация: 20 февруари 2019

  Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни (Политика) на проекта PAPERMOVIE, организиран и изпълняван от нашия екип, представляван от Милен Антиохов.

  При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

  С цел създаване на нашите истории ние обработваме лични данни на физическите лица – участници в роли в историите или автори на част от музиката („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас), в съответствие с настоящата Политика.

  Дефиниции:
  лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, пряко или непряко, включително и Вашия глас и образ;
  обработване на лични данни („Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

  1. Цели на Обработването на лични данни
  PAPERMOVIE събира данните, предоставени доброволно от Вас във връзка със заявката ви за участие в нашите истории единствено и само за създаването на историите, публикуването на историите на нашия сайт и на части от тях във Фейсбук страницата ни, документирането на действията по Обработване на лични данни и изпълнение на законовите ни задължения съгласно приложимото законодателство:

  1.1. Участие в PAPERMOVIE. Това са целите, необходими за стъпките по участие в история на PAPERMOVIE, включително необходимото за това обработване на данни при създаване на историите и публикуването им. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с създаването на историите. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.
  1.2. Законови задължения. Това са цели като:
  Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация;
  Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

  1.3. Изрично съгласие. Вашите данни могат да бъдат обработвани единствено на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. В случай, че оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, ние ще изтрием всички Ваши лични данни.

  2. Лични данни, събирани, съхранявани и обработвани. Срок за съхранение
  Лични данни: Име
  Цел: Евентуалното участие в историите
  Срок на съхранение: До оттегляне на съгласието Ви
  Лични данни: Телефон/имейл
  Цел: Евентуалното участие в историите, включително приемане и обработване на жалби и сигнали, увеличаване качеството на предоставяните услуги, легитимен интерес
  Срок на съхранение: До оттегляне на съгласието Ви
  Лични данни: Снимки
  Цел: Преценка за евентуалното участие в историите
  Срок на съхранение: До оттегляне на съгласието Ви
  Лични данни: Други данни, предоставени от Вас доброволно
  Цел: Евентуално участие в историите
  Срок на съхранение: До оттегляне на съгласието Ви
  Страницата "Участвай" е предназначена за лица, навършили 16 години. Papermovie не събира лични данни на непълнолетни лица. Papermovie декларира, че спазва законодателството в областта на защита на децата.

  3. Права по отношение на личните данни
  Като физическо лице, субект на данни имате следните права:

  3.1. Право на информираност.
  Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

  3.2. Право на достъп.
  Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

  3.3. Право на коригиране.
  Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
  Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.

  3.4. Право на изтриване.
  Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

  3.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
  Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

  3.6. Право за уведомяване на трети лица.
  В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Papermovie да уведоми трети лица, на които е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

  3.7. Право на преносимост на данните.
  Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

  3.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
  При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

  3.9. Право на оттегляне на съгласие.
  Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

  3.10. Право на възражение.
  Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

  В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

  3.11. Право на жалба до надзорен орган.
  Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  4. Длъжностно лице по защита на личните данни.
  В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика моля обръщайте се към Длъжностното лице по защита на личните данни:
  и-мейл: hello@papermovie.com
  телефон: 0879 172 184
  адрес: София, ул. Хайдушка поляна 3, вх. Б, Милен Антиохов

  5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
  При обработването на лични данни Papermovie взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.